insert deep philosophical quote
Install Theme

Great ideas are nothing if not executed

Physical appearance
Really does not mean anything
When it does not have substance

It’s like fast food

Ang Illusyon

Paano kase, ang buhay ay isang illusyon lamang. Walang permanente, walang sigurado. Wala kang siguradong proeba ng iyong pagkabuhay. Wala kang siguradong proeba kung totoo ang nakikita mo sa paligid, kung totoo ang nararamdaman mo, kung totoo ang pinaniniwalaan mo simula sa pagkabata mo.

Ang katotohanan ay walang katotohanan. Hindi tayo ginawa upang malaman ang katotohanan, dahil kapag nalaman natin ito, maaarimg tayo ay sumabog dahil hindi natin ito makakaya. Ang meron lamang ay mga interpretasyon, at doon nagsimula ang mga relihiyon. Dahil iba’t iba ang illusyon na kanilang pinagkakabuhayan, maraming naging interpretasyon ng katotohanan.Ngunit iisa lamang ito, isa lang ang katotohanan at natatakot tayong harapin ang katotohanan na paano kung illusyon lamang ang buhay na ito. Paano na kaya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ngayon? Simple lang actually, at yun ay para tayo ay magtiwala. Magtiwala sa katotohanan na hindi natin alam, magtiwala sa illusyon.